Kalendarium

 4-IX-1894

w Brąswałdzie, w rodzinie wiejskiego cieśli i murarza Augusta i Franciszki z Krasków przyszła na świat córka Maria. Była najstarszą z dziewięciorga rodzeństwa.

 11-IV-1901

rozpoczęła naukę w szkole niemieckiej w Brąswałdzie. Naukę ukończyła na początku września 1908 r.

 VI 1907

przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej.

1917

zaczęła wraz z Wiktorią i Marią Żurawskimi uczęszczać na lekcje języka polskiego do ks. Walentego Barczewskiego (1856—1928), proboszcza brąswałdzkiego.

 2 VI 1920

rozpoczął się III kurs dla pomocniczych sił nauczycielskich w Olsztynie, prowadzony przez Henryka Lewandowskiego, którego słuchaczką była też poetka.

 4 XII 1920

w „Gazecie Olsztyńskiej" ukazał się debiutancki wiersz Pory roku.

 V-1921

poetka wyjechała do kraju dzięki uzyskaniu stypendium Związku Obrony Kresów Zachodnich. Przebywała w Warszawie, Krakowie, Zakopanem i Lwowie.

 

 10 IX 1921

 

została zatrudniona w redakcji „Gazety Olsztyńskiej", w której pracowała do 31 VIII 1923 r. Redaktor Kazimierz Jaroszyk napisał: „Powierzyłem jej kronikę polityczną i prowincjonalną. Oprócz tego zasilała panna Z. Gazetę bardzo udanymi wierszami własnego utworu i felietonami. W czasie mojej choro­by p. Z. redagowała prawie zupełnie samodzielnie, wstrzy­mując się według mojej rady od wszelkiej polityki aktywnej".

 

 21 IX 1922

we Fromborku odczytała wiersz dedykowany księdzu biskupowi Augustynowi Bludauowi, który przyjął delegację 40 katolików z Warmii i Powiśla na czele z ks. Walentym Barczewskim, którzy upomnieli się o zwiększenie liczby polskich nabożeństw w kościołach diecezji.

 1 IX 1923

została sekretarzem Towarzystw Kobiecych na Warmii.

 3 Xl 1923

odbył się w Olsztynie zjazd delegatów Związku Towarzystw Młodzieży w Prusach Wschodnich. Zientarówna została zastępcą członka Rady Wykonawczej.

 1923

konsul RP w Olsztynie Józef Gieburowski zwrócił się do mecenasa Antoniego Osuchowskiego, prezesa Towarzystwa Opieki Kulturalnej nad Polakami za Granicą im. Adama Mickiewicza z propozycją wydania zbiorku wierszy poetki. Inicjatywa ta nie doczekała się realizacji.

 1 II 1924

pod szyldem kursu kroju i szycia poetka organizowała wykłady z zakresu historii i literatury polskiej.

 9 XII 1924

udała się do Krakowa, aby podjąć naukę w Seminarium Nauczycielskim. Została przyjęta na IV semestr.

 28 V 1926

zdała egzamin maturalny w Seminarium Nauczycielskim w Krakowie.

 1 VIII 1926

zatrudniono ją w Polsko-Katolickim Towarzystwie Szkolnym na Warmii. Zajmowała się organizowaniem polskich przedszkoli w Gietrzwałdzie, Unieszewie, Nowej Kaletce i Chaberkowie. Zamieszczała wiersze i artykuły w „Gazecie Olsztyńskiej" i „Życiu Młodzieży".

 1927

w broszurze, opracowanej i wydanej przez Pawła Sowę, zatytułowanej Warmia i Mazury, wydrukowany został jej wiersz Leć piosenko.

 1 XII 1927

została wychowawczynią przedszkola w Gietrzwałdzie.

 2—3 I 1929

uczestniczyła w zwołanej w Poznaniu naradzie nauczycieli polskich szkół w Niemczech.

 10 IV 1929

objęła polską szkołę w Chaberkowie. Nauczała tam do 27 V 1929 r. nim został tam nauczycielem Jan Hedrych. Była etatową nauczycielką Publicznej Szkoły Powszechnej w Ursynowie, delegowaną do pracy w Niemczech.

 7 VI 1929

została nauczycielką w szkole polskiej w Wielkim Buczku na Pograniczu.

 1 IV 1931

zdała egzamin kwalifikacyjny jako nauczycielka w Bydgoszczy.

 2 IV 1931

została przeniesiona do Berlina, gdzie w Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech prowadziła referat przedszkoli i opieki nad wychowaniem religijnym dzieci. Organizowała kursy oraz konferencje metodyczne dla wychowawczyń przedszkoli.

 1931—1933

była redaktorem odpowiedzialnym „Poradnika Nauczycielskiego".

 22 VI 1932

wyjechała na XXXI Światowy Kongres Eucharystyczny w Dublinie. Zwiedziła również Paryż.

 1932

dokonała przeglądu personelu pedagogicznego, zatrudnionego w przedszkolach na Warmii i Powiślu.

 1 IV 1933

rozpoczęła pracę w szkole polskiej w Złotowie, której kierownikiem był Juliusz Zieliński.

 VIII 1933

Feliks Nowowiejski skomponował melodię do tekstu poetki Kolęda warmińska.

 VII 1934

przebywała na kursie dla nauczycieli z Niemiec w Augustowie.

 1935

w antologii Nasi poeci, wydanej przez Augustyna Steffena w Krakowie, znalazły się cztery wiersze poetki: Nasza Łyna, Idź za mną, Betlejem i Złamany krzyż przy drodze.

 I-IV 1935

została nauczycielką w Nowym Kramsku.

 koniec-1937

do przygotowanej przez Edmunda Osmańczyka antologii poetów spod znaku Rodła przekazała swoje wiersze. Zbiorek ten nie ukazał się w druku.

 6 III 1938

brała udział w Kongresie Polaków w Berlinie.

 14 III 1939

zmarła jej matka Franciszka z Krasków.