Kalendarium

 

 11-IX-1939

została aresztowana przez hitlerowców i 23 IX tego samego roku osadzona w obozie koncentracyjnym w Ravensbruck. Otrzymała numer 2171.

 18-IV-1940

zwolniono ja z obozu, znajdowała się pod nadzorem policji w Brąswałdzie. Nie wolno jej było przebywać w Nowym Kramsku.

 3 IV 1945

podjęła pracę w Wydziale Oświaty Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski; zajmowała się tworzeniem sierocińców oraz przedszkoli w województwie.

 15 V 1945

rozpoczął się trzymiesięczny kurs dla nauczycieli, na którym prowadziła zajęcia.

 16 VI 1945

weszła w skład Okręgowego Polskiego Komitetu Narodowościowego w Olsztynie.

 1 X 1945

została członkiem komitetu przygotowującego ingres administratora apostolskiego ks. dr. Teodora Benscha.

 13 I 1946

została członkiem Sądu Partyjnego i przewodniczącą Sekcji Kobiet Wojewódzkiego Zarządu PSL w Olsztynie.

 23 IV 1946

mianowano ją członkiem Instytutu Mazurskiego w Olsztynie.

 V 1946

podczas odbywających się w Olsztynie na Stadionie Leśnym „Godów wiosennych" deklamowała swój wiersz Rodło na maszt.

 10 X 1946

w Olsztynie odbył się zjazd byłych członków Związku Polaków w Niemczech; poetka w swoim wystąpieniu mówiła o trwaniu Warmiaków przy wierze i mowie Ojców.

 17 I 1947

w Brąswałdzie zmarł August Zientara, ojciec poetki.

 II 1947

 

w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie odbył się jej ślub z Ottonem Malewskim. Świadkami byli: Juliusz Malewski i Paweł Sowa. Ten związek został potwierdzony w Urzędzie Stanu Cywilnego 21 I 1948 r.

 

 1 III 1950

zwolniono ja z pracy w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie. Podjęła wówczas współpracę z Olsztyńską Delegaturą Państwowego Instytutu Sztuki, która zajmowała się zbieraniem rodzimego folkloru.

 23 IV 1951

zmarł jej mąż Otton Malewski.

14 XII 1952

została przyjęta w poczet członków Związku Literatów Polskich.

21 XII 1952

ukazał się pierwszy numer dodatku do „Słowa Powszechnego" — „Słowo na Warmii i Mazurach", z którym poetka była związana przez trzydzieści lat.

 1953

Instytut Wydawniczy PAX opublikował książkę Poezje War­mii i Mazur, w której obok wierszy Michała Lengowskiego, Alojzego Śliwy i Teofila Ruczyńskiego, znalazło się 28 utworów poetki.

 22 X 1953

weszła w skład powołanej w Olsztynie Komisji Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich przy Wojewódzkim Komitecie Frontu Narodowego.

 1954

przy redakcji „Słowa na Warmii i Mazurach" powstał zespół „Żywe słowo", z którym poetka wielokrotnie występowała we wsiach i miasteczkach województwa.

 1954

Instytut Wydawniczy PAX opublikował książkę Rośnie do słońca (współautorką była Wanda Pieńkowska).

 15 VII 1955

powstał Oddział Związku Literatów Polskich w Olsztynie, poetkę udekorowano Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem X PRL.

 1955

wydano Legendy dwóch rzek (Instytut Wydawniczy PAX).

 I 1956

przebywała w Czechosłowacji.

 1956

powstał Zespół Pieśni i Tańca „Olsztyn", z którym poetka była serdecznie związana nie tylko jako konsultant, ale wielokrotnie z nim występowała.

 1956

otrzymała II nagrodę za utwór Ziemia warmińska i III nagrodę za poetycki Hymn warmiński w konkursie Prezydium WRN w Olsztynie. Pierwszej nagrody nie przyznano.

 22 VII 1956

przyznano jej wojewódzką nagrodę literacką.

 VIII 1956

w miesięczniku „Warmia i Mazuty" ukazał się artykuł Henryka Horosza Pochód staroświecczyzny. Autor krytycznie odniósł się do twórczości miejscowych poetów, w tym także do Marii Zientary-Malewskiej. Zarzucał poetom regionalnym tradycyjny sposób pisarstwa, powielanie wciąż tych samych tematów, a ludowy charakter twórczości traktował jako amatorszczyznę nie mającą nic wspólnego z literaturą.

 X 1956

odbyło się walne zebranie Oddziału ZLP z udziałem Jana Parandowskiego. Stwierdzono, że ataki miejscowej prasy były bezpodstawne.

 1956

poetka została członkiem Wojewódzkiego i Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.

 V-1958

brała udział w wielu spotkaniach autorskich, urządzanych w Łodzi, Białymstoku, Łomży i Lublinie.

 23 IX 1958

w konkursie literacko-muzycznym z okazji 100-lecia urodzin Michała Kajki otrzymała II nagrodę.

 VI-1959

uczestniczyła w uroczystościach XXX-lecia szkól polskich na Ziemi Złotowskiej i Babimojskiej.

 1959

wydana została książka Warmio moja miła (Instytut Wydawniczy PAX).

 28 X 1959

przyznano jej Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

 22-VII-1960

została udekorowana Honorową Odznaką Zasłużony dla Warmii i Mazur.

 1960

otrzymała po raz drugi wojewódzką nagrodę literacką.

 13-15 XI 1960

odbył się Zjazd Pisarzy Przyjaciół Warmii i Mazur. Towarzyszyła Stanisławowi Czernikowi w spotkaniach autorskich.

 1960

w konkursie otwartym TRZZ i Zarządu Głównego ZLP przy znano jej wyróżnienie za widowisko regionalne Wesele warmińskie.

 XI 1960

brała udział w wycieczce do Włoch.

 25 XI 1960

przyznano jej regionalną nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka, ufundowaną przez Stowarzyszenie PAX.